Nederland loopt achter als het gaat om de productie van groene stroom in eigen land. De investeringen moeten stijgen anders zal Nederland het quotum die de EU heeft gesteld niet halen. En die is eigenlijk behoorlijk soepel gesteld: in 2020 moet 14% van het energieverbruik in Nederland duurzaam geproduceerd zijn. Hoe komt het dat Nederland zo achter loopt? En, waar liggen kansen?


Wat is groene stroom?

De stand van zaken nu

Vorig jaar was slechts 4% van de energieproductie in Nederland duurzaam. Als je kijkt naar andere landen binnen de EU, dan moet je concluderen dat Nederland het niet goed doet. Zweden bijvoorbeeld wekte vorig jaar al 43% van zijn stroom duurzaam op. Als de investeringen in groene stroom in Nederland niet snel zullen stijgen, dan kan het in 2020 op zijn hoogst de 9% halen.

Overheid moet zich er mee bemoeien

EVD000579_72971-470x320Er gaan recent veel stemmen op dat de overheid meer regulerend moet optreden om energiebedrijven te dwingen tot vergroening. De afgelopen jaren veranderden regelingen diverse keren. In het bedrijfsleven is er altijd veel animo geweest voor windenergie. Maar veel initiatieven stuitten op weerstand als zij de benodigde vergunningen daarvoor in orde probeerden te maken. Vaak gooiden provincies bij grootschalige projecten roet in het eten en het moment waarop dat gebeurde, was altijd onzeker. Het beleid is niet helder en consistent en dat is een belangrijke oorzaak voor het feit dat Nederland achterloopt op het gebied van groene stroom. Het is nodig dat Nederland een langetermijnvisie formuleert, zodat de onzekerheid wordt weggenomen en het bedrijfsleven én consumenten durven te investeren in groene stroom. Het Energieakkoord is een belangrijke stap voorwaarts.

Betaalbare stroom

Energiemaatschappij Eneco is er, net als veel andere energiemaatschappijen, in zijn uitingen helder over dat het groene energie voor iedereen betaalbaar wil houden. Maar energiemaatschappijen zijn wel genóódzaakt deze groene energie uit het buitenland te halen. Anders kunnen ze hun belofte om groene stroom betaalbaar te houden niet waarmaken. Wel biedt een partij als Eneco de consument zelf de mogelijkheid om te kiezen voor groene stroom opgewekt in Nederland. Die stroom wordt 100% opgewekt door Nederlandse windparken. Natuurlijk zou het voor de energiemaatschappijen én de consument beter zijn als die dezelfde prijs kan krijgen als groene stroom uit het buitenland.

Hoe kan de quotum gehaald worden?

GlobalWindPowerCumulativeCapacity

Wind- en zonne-energie hebben beide veel potentie:

  • Windenergie op zee en windenergie opgewekt op land kunnen samen 40% van de doelstellingen voor 2020 dekken als de regelgeving van de overheid meewerkt.
  • De zonne-energiesector zet grote stappen en kan een belangrijk deel voor zijn rekening nemen om de doelstellingen van de EU te behalen. De dalende prijs van zonnepanelen voorspelt dat die in de toekomst blijven dalen, tegelijkertijd worden de zonnepanelen nog rendabeler.
 Klimaatverandering en (duurzame) energie
  • minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
  • 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte.
Bron

Daarnaast blijft bio-energie, opgewerkt door de verwerking van biomassa, een belangrijke bron van duurzame energie.

Duurzame energie in de toekomst

Het is belangrijk dat de overheid, energiemaatschappijen én consumenten nadenken over een visie voor de toekomst.  Naast de potentie die wind- en zonne-energie hebben, is de verwachting dat huishoudens zelf ook gaan bijdragen aan de opwekking daarvan. Eneco heeft dit filmpje gemaakt om een scenario te schetsen dat een mooi ideaal is om naar te streven.