Op 6 september 2013 heeft minister Kamp namens het kabinet het Energieakkoord ondertekend. Aan dit akkoord zijn meer dan veertig Nederlandse organisaties verbonden nadat zij er maandenlang onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER) over onderhandeld hebben. Het akkoord is een belangrijke stap want niet eerder is er een overeenkomst met zoveel partijen gesloten: de overheid, werkgevers, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen én de vakbeweging hebben zich gecommitteerd. Met het akkoord zijn afspraken gemaakt over klimaatbeleid, energiebesparing en schone technologie.

PDFDownload rapport: Energierapport voor duurzame groei

Concrete doelen

In het Energieakkoord is een toekomstvisie geschetst waarin veel aandacht is voor de leefomgeving van de generaties na ons, waarin de economie op een duurzame wijze een impuls krijgt en een belangrijke rol is weggelegd voor de burger zelf. Het blijft niet bij een visie, 4 ambitieuze doelen zijn concreet gemaakt:

  1. Een toename van het opwekken van Nederlandse groene stroom naar 14%, zoals dat door de EU aan Nederland is voorgeschreven. 
  2. In 2023 moet dit aandeel naar 16% zijn gestegen.
  3. Het creëren van 15.000 banen de eerstkomende jaren.
  4. Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar.

Inzetten op innovatie

In de aanpak wordt volop ingezet op innovatie zodat het bedrijfsleven nieuwe kansen wordt geboden om te profiteren van de wereldmarkt voor schone technologieën die groeiend is. Er worden de komende jaren substantiële investeringen vrijgemaakt waarmee de kennis die er in Nederland volop aanwezig is, ook daadwerkelijk benut kan worden. Met innovatie wordt een krachtige impuls gegeven aan de groei van de economie en dat komt automatisch de werkgelegenheid ten goede.

Kansen om voortvarend aan de slag te gaan

De afspraken in het Energieakkoord maken het mogelijk om voortvarend aan de slag te gaan, voor elke deelnemende partij in zijn eigen verantwoordelijkheid. Er komt een onafhankelijke commissie, waarin vertegenwoordigers van alle deelnemers zitting hebben, die toezicht houdt op de voortgang. Op die manier kunnen de doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald worden.

Echt waarmaken

Het Energieakkoord is een belangrijke stap, maar, ondanks de toezichthoudende commissie, is het publiek kritisch. Logisch, de weg naar verduurzaming is de afgelopen jaren behoorlijk belemmerd geweest door hindernissen. Dat had te maken met gebrek aan consistentie in beleid, niet genoeg controle op de naleving en rigiditeit in maatregelen. Het Energieakkoord zorgt ervoor dat beleid op elkaar is afgestemd. Ook belangrijk is dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de afspraken waar ze voor hebben getekend, terwijl de commissie wel hierover rapporteert. Deze aanpak geeft hoop. Hoop dat er een groene weg uit de crisis mogelijk is.